Absence
2016, 40x60cmTe me
June 2019, 50x70cmTe me
September 2019, 50x70cmDeng
2018, 20x40cmWhitedorn
2019, 50x70cmHua hin
2019, 50x70cmMepa sal nang
2018, 40x60cm

choyin

 

Chöying dzö 2019, 50x40

painting come with me to bodhgaya 2018, 30x40cm

 

Come with me to Bodhgaya 2018, 30x40cm

painting: windhorse 2019, 60x30cm

 

Windhorse 2019, 60x30cm

 

Les Barasquettes 2018, 18x24cm

 

Sliver sky walk 2014, 30x60cm

Chöying Dzö 2018, 30x60cm.

 

Chöying Dzö 2018, 30x60cm